Polityka prywatności


Polityka prywatności i stosowania plików cookies w serwisie internetowym www.zlecenia24.pl.

Ten dokument zawiera reguły zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach obowiązujące na stronie internetowej www.zlecenia24.pl (dalej „Serwis”), a także przy składaniu zamówień na bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną, która polega na dostarczaniu newsletterów. Właścicielem Serwisu jest Firma VDM Sp. z o. o z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Pasterska 2,

KRS 0000791243, NIP 8952207238, określana w treści tego dokumentu jako „Operator”.

Stworzenie polityki prywatności i stosowania plików cookie przez Operatora ma służyć zwróceniu uwagi użytkowników na istotne znaczenie ochrony prywatności osób korzystających z Serwisu, przy jednoczesnym spełnieniu wymogów nałożonych ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

Jakie dane osobowe są gromadzone i do czego są wykorzystywane?

Operator zbiera i wykorzystuje dane osobowe oraz inne informacje, które są niezbędne do prawidłowego i skutecznego korzystania z Serwisu lub świadczenia usług polegających na łączeniu osób poszukujących z osobami świadczącymi usługi lub produkty. Użytkownikiem Serwisu, o którym mowa w niniejszej polityce prywatności może być zarówno osoba pozyskująca zlecenia, jak i osoba poszukująca wykonawcy.

Uzupełniając i wysyłając formularz kontaktowy Serwisu, zapoznając się z treścią Serwisu, umieszczając oferty w Serwisie lub korzystając z ofert zamieszczonych w Serwisie bądź zamawiając newsletter użytkownik dobrowolnie udostępnia swoje dane osobowe – imię i nazwisko oraz adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania lub adres korespondencyjny (część lub wszystkie z tych danych). Możliwe jest również przetwarzanie danych osobowych w inny sposób, w zależności od potrzeb użytkownika może być to wiadomość e-mail skierowana do Operatora w celu uzyskania informacji, wszczęcia i przeprowadzenia procedury reklamacyjnej bądź dowolnej innej sprawy, z którą zwróci się użytkownik. Operator za każdym razem wymaga podania przez użytkownika tylko tych danych, które są niezbędne do realizacji usługi lub wykonania powierzonego zadania.

Administratorem danych osobowych jest Operator. Przetwarzanie danych osobowych przez Operatora  jest realizowane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b bądź lit. f rozporządzenia RODO, czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L. 2016.119.1) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1).

Dane osobowe użytkowników będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania usługi, a następnie wykonania usługi, a w każdym razie nie dłużej niż przez okres 5 lat.

Jeśli składając odpowiednie oświadczenie użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, dane użytkownika mogą być w tym celu wykorzystywane i będą przetwarzane do czasu odwołania zgody udzielonej przez użytkownika. Takie przetwarzanie będzie polegało na przesyłaniu informacji o produktach lub usługach oferowanych przez Operatora lub osoby, których produkty lub usługi Operator będzie polecał.

Użytkownikowi Serwisu oraz każdemu klientowi Operatora przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Operator wyjaśnia, że na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych może powierzyć przetwarzanie zebranych danych innym podmiotom, nie dotyczy to jednak komercyjnego wykorzystania informacji przez osoby trzecie, a jedynie wykonywania czynności administracji danymi. Należy zwrócić uwagę, że istotą Serwisu jest łączenie zleceniodawców lub zamawiających ze zleceniobiorcami i wykonawcami, dlatego dane użytkownika poszukującego usług lub produktów w Serwisie mogą zostać przekazane osobie świadczącej takie usługi lub zapewniającej produkt. W niektórych przypadkach określonych przepisami prawa Operator ma obowiązek udostępnić dane osobowe i inne informacje organom publicznym w związku z wykonywaniem ich funkcji.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przygotowania do realizacji świadczeń usług oraz do wykonania usługi. Dane udostępnione przez użytkownika nie będą podlegały profilowaniu. Operator nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, za wyjątkiem informacji opisanych poniżej.

Pozostałe informacje gromadzone przy korzystaniu z Serwisu:

Operator zbiera informacje dotyczące sposobu korzystania z Serwisu przez użytkowników, ich adresy IP, dane o lokalizacji i pliki cookie. Są one wykorzystywane do usprawnienia pracy Serwisu, przeciwdziałania naruszeniom bezpieczeństwa lub prowadzenia statystyki funkcjonowania Serwisu. Analiza tych informacji może np. pozwolić na ocenę, z jakiego regionu pochodzi największa grupa użytkowników lub w jakich godzinach serwery i inne urządzenia obsługujące Serwis powinny pracować z maksymalną wydajnością. Operator podkreśla, że gromadzone w ten sposób informacje nie są w żaden sposób łączone w indywidualnymi użytkownikami i nie mogą być identyfikowane z danymi osobowymi przekazanymi przez użytkowników w inny sposób. Tak jak w przypadku danych osobowych, Operator może zostać zobowiązany do ujawnienia opisanych powyżej informacji na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

Szczegóły o plikach cookie:

Pliki cookie to drobne informacje tekstowe wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze, laptopie, smartfonie). Zadaniem cookie jest usprawnienie korzystania ze stron Serwisu. Zawierają między innymi nazwę strony internetowej, z której pochodzą i czas przechowywania na urządzeniu końcowym. Operator wykorzystuje cookie w celu:

- sprawniejszego dostosowania treści strony internetowej do potrzeb użytkownika. Dzięki cookie Serwis rozpoznaje preferencje przeglądania użytkownika, np. informacja wyświetla się tylko raz dla jednej sesji użytkownika i nie ukazuje się ponownie po przejściu na kolejną stronę Serwisu,

- stworzenia statystyki sposobu korzystania z Serwisu przez jego użytkowników i oceny popularności oraz sprawności działania strony. Prowadzona statystyka jest anonimowa.

Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje cookie - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony Serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

W ustawieniach przeglądarki internetowej użytkownik Serwisu może zablokować obsługę cookie lub wymagać przedstawiania informacji o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu, jednak niektóre zmiany ustawień w przeglądarce internetowej mogą ograniczyć dostęp do poszczególnych funkcji Serwisu.

Operator podkreśla, że mechanizm cookie nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach Serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki stosowane w Serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Informacje dotyczące osób nieletnich:

Operator nie zbiera danych osobowych od osób niepełnoletnich, ale jeżeli mimo wszystko osoba poniżej 18 roku życia udostępni tego typu dane, Operator podejmie próby nawiązania kontaktu z jego rodzicami lub opiekunami prawnymi, a w razie stwierdzenia przez rodziców lub opiekunów prawnych, że nastąpiło przekazanie danych osobowych przez osobę niepełnoletnią pod ich opieką, Operator zachęca do nawiązania kontaktu w celu usunięcia tych danych.

Zabezpieczenia i zmiany:

Operator dokłada wszelkich starań, aby Serwis i gromadzone dane objęte były najlepszą ochroną przed utratą, sprzecznym z prawem wykorzystaniem czy nieuprawnionym dostępem bądź modyfikacją. Wszelkie dane użytkowników Operator stara się chronić przynajmniej z taką samą starannością jak własne informacje poufne.

W celu ochrony danych osobowych i innych informacji opisanych w niniejszym dokumencie Operator stosuje zabezpieczenia w postaci haseł dostępu, ograniczenia osób z uprawnieniami dostępu oraz lokując serwery gromadzące dane w przeznaczonych do tego pomieszczeniach bądź oddając je w zarządzanie wyspecjalizowanym podmiotom, zgodnie z zasadami nałożonymi obowiązującymi przepisami prawa.

Użytkownicy mają możliwość rezygnacji z bezpłatnych newsletterów, a ponadto na każdym etapie gromadzenia i przetwarzania danych mogą zwrócić się do Operator i żądać usunięcia danych, które tych użytkowników dotyczą. Kontakt z Operatorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: info@zlecenia24.pl.

Operator zastrzega, że wraz z rozwojem Serwisu lub zmianą obowiązujących przepisów prawa, bądź na skutek innych okoliczności, może wystąpić potrzeba, a nawet obowiązek wprowadzenia zmian do niniejszej polityki prywatności i sposobu gromadzenia lub zarządzania danymi. W takim przypadku użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani o wprowadzonych zmianach w sposób, który umożliwi im zapoznanie się z nową treścią.
Czy spodobała Ci się ta strona ?

Ocena: 3.2/5 (głosów 11)