Regulamin


Regulamin serwisu WWW.ZLECENIA24.PL§1 Postanowienia wstępne i definicje:


Regulamin korzystania z serwisu zlecenia24.pl określa warunki świadczenia Usługi przez Operatora, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1036 ze zm.), w tym zasady korzystania z Serwisu, zakres odpowiedzialności Operatora oraz zasady postępowania reklamacyjnego.


Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na korzystanie z Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie.


Następujące wyrażenia, zapisane w treści Regulaminu wielką literą, będą przez Strony rozumiane zgodnie ze znaczeniem przyjętym poniżej:


Operator -VDM Sp. z o.o  z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Pasterskiej 2, NIP 8952207238, KRS 0000791243;


Serwis – strona internetowa www.zlecenia24.pl;


Usługa – świadczenie Operatora na rzecz Specjalisty polegające na udostępnieniu Użytkownikom treści zamieszczonych w Serwisie;


Specjalista – osoba fizyczna lub prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych, która jako użytkownik Serwisu korzysta z Usługi;


Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych, która jako użytkownik Serwisu zamieszcza w Serwisie Ogłoszenie;


Umowa – umowa o odpłatne świadczenie Usług, której warunki są określone w Regulaminie;


Konto – profil Specjalisty lub Użytkownika w Serwisie;


Ogłoszenie - informacja o zapotrzebowaniu na świadczenie zapewniane przez Specjalistę stanowiąca zaproszenie do złożenia rozpoczęcia negocjacji.


Treści zamieszczone w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowią reklamy ani oferty (w rozumieniu przepisu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego) Operatora dla skorzystania z usług osób korzystających z Serwisu. Treści publikowane w Serwisie zostały zamieszczone w Serwisie lub przekazane do zamieszczenia w Serwisie przez osoby z niego korzystające, a Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i poprawność zamieszczonych w Serwisie informacji.


Za pośrednictwem Serwisu nie dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem i Specjalistą, Operator nie udostępnia takich narzędzi i nie pośredniczy w zawieraniu umów. Wszelkie ustalenia dotyczące sposobu wykonania świadczeń przez Specjalistę na rzecz Użytkownika powinny być przyjęte w drodze odrębnego porozumienia pomiędzy Specjalistą i Użytkownikiem.


Kontakt z Operatorem jest możliwy pod adresem e-mail: info@zlecenia24.pl


§2 Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika:


Z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu Użytkownik potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz akceptację wszystkich jego postanowień.


Operator umożliwia Użytkownikom korzystanie z Serwisu w celu uzyskania informacji o usługach świadczonych przez Specjalistów, a do realizacji tego celu Operator między innymi:


udostępnia wyszukiwarkę Specjalistów,


udostępnia informacje pozwalające na skontaktowanie się z wybranym Specjalistą,


umożliwia publikowanie informacji o świadczonych przez Specjalistów usługach.


Zawarcie umowy o bezpłatne korzystanie z Serwisu pomiędzy Operatorem i Użytkownikiem następuje z chwilą każdorazowego rozpoczęcia korzystania z Serwisu przez Użytkownika. Rozwiązanie Umowy następuje z chwilą każdorazowego zakończenia korzystania z Serwisu przez Użytkownika.


Świadczenia Operatora odbywają się wyłącznie drogą elektroniczną.


Operator umożliwia Użytkownikowi zamieszczenie Ogłoszenia przez skorzystanie z formularza dostępnego w Serwisie. Zamieszczenie Ogłoszenia jest dostępne tylko dla Użytkowników posiadających Konto, według wymogów formularza dostępnego w Serwisie. Ograniczenia treści Ogłoszenia są opisane w §4 Regulaminu.


Operator może wezwać Użytkownika do zmiany Ogłoszenia, wskazując niezbędne poprawki. W razie nieuczynienia zadość takiemu wezwaniu w terminie 3 dni, Operator może usunąć Ogłoszenie. Operator może przenosić Ogłoszenia do właściwych kategorii tematycznych.


Ogłoszenie będzie widoczne w Serwisie przez zapewniony przez Operatora czas publikacji Ogłoszenia, chyba, że:


Użytkownik wcześniej zakończy publikację Ogłoszenia,


Użytkownik wybierze Specjalistę do wykonania świadczeń, o których mowa w Ogłoszeniu,


Operator usunie Ogłoszenie na podstawie postanowień Regulaminu.


Operator zastrzega, że dostęp do pełnej treści Ogłoszenia będą mieli tylko Specjaliści, którzy zawarli Umowę z Operatorem.


Zawarcie umowy o wykonanie świadczenia będącego przedmiotem Ogłoszenia i dochowanie wszelkich warunków formalnych niezbędnych do wykonania świadczenia jest obowiązkiem Użytkownika i Specjalisty.


Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie umów zawartych pomiędzy Użytkownikiem i Specjalistą, ani za treść, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Specjalistów, a także za legalność lub zdolność Specjalistów do zawarcia i realizacji umów zawartych w Użytkownikiem.


§3 Korzystanie z Serwisu przez Specjalistę:


Z chwilą rejestracji i utworzenia Konta Specjalista potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz akceptację wszystkich postanowień Regulaminu. Rejestracja w Serwisie może być dokonana poprzez narzędzia dostępne w Serwisie lub poprzez korespondencję pocztową lub e-mailową Serwisu ze Specjalistą.


Korzystanie z Usług jest możliwe po opłaceniu abonamentu, którego wysokość jest uzależniona od okresu, na który Specjalista uzyskuje dostęp do Serwisu. Szczegółowe informacje o abonamencie są dostępne u Operatora. Z chwilą złożenia oświadczenia o wyborze abonamentu Specjalista zawiera z Operatorem umowę o świadczenie Usługi na czas określony.


W ramach Usługi Operator umożliwia Specjaliście korzystanie z zamieszczonych w Serwisie Ogłoszeń, w szczególności publikację informacji o warunkach wykonania świadczeń będących przedmiotem Ogłoszenia oraz dostęp do danych kontaktowych Użytkownika zamieszczającego Ogłoszenie.


Specjalista powinien w ciągu 24 godzin od otrzymania informacji o wyborze jego oferty nawiązać kontakt z Użytkownikiem, który wybrał Specjalistę do wykonania świadczenia opisanego w Ogłoszeniu. Specjalista powinien dołożyć wszelkich starań, aby kontakt z Użytkownikiem przebiegał w sposób zgodny z profesjonalnym charakterem prowadzonej działalności i najwyższymi standardami etyki zawodowej.


Zabronione jest podejmowanie przez Specjalistę działań polegających na pozorowaniu udzielania odpowiedzi na Ogłoszenie lub wystawianiu opinii w związku z Ogłoszeniem celem uzyskania wyższej wiarygodności lub obniżania wiarygodności innych Specjalistów. Działania takie nie mogą być dokonywane przy użyciu Kont innych Użytkowników lub przez osoby trzecie działające w porozumieniu ze Specjalistą. Specjalista ponosi odpowiedzialność za wszelkie treści umieszczane w Serwisie, w tym w komentarzach i odpowiedziach na Ogłoszenia.


Rejestrując się w Serwisie Specjalista oświadcza, że jego zdolność do świadczenia usług lub zaciągania zobowiązań nie została w żaden sposób ograniczona, a korzystanie z Usługi jest bezpośrednio związane z prowadzoną przez Specjalistę działalnością i zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.


W celu rejestracji Specjalista zobowiązany jest do podania następujących danych:


imię i nazwisko oraz firma (nazwa działalności gospodarczej) Specjalisty bądź nazwa i forma organizacyjna spółki, która jest Specjalistą, a także adres siedziby Specjalisty,


adres korespondencyjny Specjalisty, jeśli jest inny od siedziby,


numer telefonu i adres poczty elektronicznej Specjalisty,


NIP Specjalisty, REGON Specjalisty.


Specjalista korzysta z Serwisu za pośrednictwem Konta, do którego przypisane są stworzone w toku rejestracji login i hasło. Informacje o Koncie Specjalisty są dostępne publicznie, w taki sposób, że każdy Użytkownik może się z nimi zapoznać. W ramach narzędzi udostępnionych przez Operatora w Serwisie Specjalista może zamieszczać w Serwisie dodatkowe informacje lub materiały (grafikę, publikacje) na temat swojej działalności.


Zmiana danych dotyczących Specjalisty powinna zostać niezwłocznie uwzględniona w informacjach dotyczących Specjalisty publikowanych w Serwisie.


Żądanie usunięcia danych Specjalisty z Serwisu jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy. Usunięcie danych zostanie wykonane przez Operatora bez zbędnej zwłoki, jednak zakończenie obowiązywania Umowy nastąpi z uwzględnieniem reguł ustalonych w Regulaminie.


W przypadku naruszenia Regulaminu przez Specjalistę Operator jest uprawniony do rozwiązania umowy o świadczenie Usługi bez zachowania okresu wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym, na postawie stosownego oświadczenia o rozwiązaniu Umowy drogą pocztową lub e-mailową. Opłacony przez Specjalistę abonament za czas pozostały po wypowiedzeniu nie będzie podlegał zwrotowi i zostanie zatrzymany przez Operatora. Ponowne korzystanie z Serwisu przez Specjalistę będzie możliwe jedynie za zgodą Operatora.§4 Szczegółowe warunki publikacji Ogłoszeń:Użytkownik zobowiązany jest zamieszczać w Serwisie jedynie informacje prawdziwe, rzetelne i niewprowadzające w błąd. Zamieszczenie Ogłoszenia nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub praw osób trzecich. Ogłoszenie powinno być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze w szczególności poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej osób korzystających z Serwisu oraz osób trzecich. Użytkownik nie może publikować w Serwisie informacji o charakterze reklamowym bądź informacyjnym na temat podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec Operatora oraz Serwisu.


Operator może usunąć Ogłoszenie lub informacje publikowane w Serwisie w innej formie, Operator może również zablokować Konto w przypadku naruszania przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub naruszenia przepisów prawa, w szczególności w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub powzięcia wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności.


Zabronione jest publikowanie Ogłoszeń zawierających:


oferty poszukiwania zleceń, usług, klientów, kontaktów biznesowych, etc.,


treści sugerujące, że za wykonanie świadczenia Specjalista nie otrzyma wynagrodzenia lub otrzyma je w formie barteru,


obietnicę dodawania opinii, komentarzy lub ocen,


treści sprzeczne z dobrymi obyczajami, w tym treści erotycznych, nawołujących do nienawiści, między innymi na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość,


treści naruszające prawa osób trzecich, w szczególności naruszające prawo do ochrony danych osobowych, praw autorskich lub dóbr osobistych,


oferty pracy oraz poszukiwania pracy,


informacje o obrocie środkami zakazanymi,


świadczenia z wykorzystaniem materiałów wybuchowych i pirotechnicznych (np. fajerwerki, kapiszony, świece dymne), napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych, a także tytoniu nieprzetworzonego;


informacje dotyczące obrotu udziałami w spółkach, akcjami, obligacjami i innymi papierami wartościowymi, wierzytelnościami, jednostkami uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, polisami i produktami ubezpieczeniowymi oraz wszelkimi innymi instrumentami finansowymi oferowanymi jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych, z wyjątkiem papierów wartościowych w formie materialnej o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej. Zakaz obejmuje również kryptowaluty oraz usługi i produkty z nimi związane,


informacje dotyczące produktów leczniczych wydawanych z przepisu lekarza,


informacje dotyczące organów ludzkich lub zwierzęcych,


informacje dotyczące żywych lub martwych okazów zwierząt, ich części lub produktów pochodnych, należących należące do gatunków umieszczonych w aktualnie obowiązujących aneksach a - D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi,


informacje dotyczące obrotu bronią i amunicją, której posiadanie lub obrót wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia lub rejestracji oraz miotacze gazu, w tym gazu pieprzowego, niezależnie od tego, czy ich posiadanie lub obrót jest ograniczony przepisami prawa.


Niezależnie od powyższego Operator informuje, że zgodnie z przepisem art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.


W przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika Operator jest uprawniony do rozwiązania umowy o świadczenie Usługi bez zachowania okresu wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym, na postawie stosownego oświadczenia o rozwiązaniu Umowy drogą pocztową lub e-mailową. Ponowne korzystanie z Serwisu przez Użytkownika będzie możliwe jedynie za zgodą Operatora.§5 Reklamacje:


Reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania Usług lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu należy składać pod adresem e-mail: info@zlecenia24.pl lub pisemnie na adres Operatora.


Użytkownik lub Specjalista ma prawo zgłaszać reklamacje w terminie 30 dni od wystąpienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji, pod rygorem utraty prawa do reklamacji.


Operator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej skutecznego zgłoszenia, przez co rozumiane jest takie przedstawienie roszczeń reklamacyjnych, które umożliwia ich rozpoznanie. Reklamacja powinna zawierać przynajmniej:


imię, nazwisko i dane kontaktowe zgłaszającego,


numer Ogłoszenia, którego dotyczy lub opis funkcjonalności, która jest przedmiotem reklamacji,


wskazanie okoliczności, które uzasadniają zgłoszenie reklamacji.


Zgłaszający reklamację ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów, a informacje na ten temat są dostępne Między innymi pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Poddanie sporu pozasądowej metodzie rozstrzygnięcia zależy od zgody Operatora.


§6 Wymagania techniczne:


Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu to:


komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,


dostęp do poczty elektronicznej,


przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji ….. i wyższej lub Internet Explorer w wersji …. i wyższej, Opera w wersji …… i wyższej, Google Chrome w wersji …… i wyższej, Safari w wersji …… i wyższej, Microsoft Edge w wersji …….. i wyższej;


zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768,


włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.


Operator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu oraz możliwość korzystania z Usług. W przypadku wystąpienia błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Serwisu oraz możliwość korzystania z Usług. Operator podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.


Operator będzie niezwłocznie informować osoby posiadające Konto o wszelkich błędach oraz awariach technicznych, o których mowa powyżej oraz przewidywanym terminie ich usunięcia.


Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Operator podejmuje działania mające na celu rozwój Serwisu i Usług Elektronicznych oraz ich zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.


Usługodawca będzie planować przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla osób korzystających z Serwisu, w szczególności, aby planowane były na godziny nocne i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych prac. Operator będzie informować osoby posiadające Konto o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem, podając także długość trwania planowanej przerwy.§7 Postanowienia końcowe


Operatorowi przysługuje prawo zmiany Regulaminu w czasie wybranym przez Operatora, z zastrzeżenie, że zmiany będą obowiązywały od dnia opublikowania nowej wersji Regulaminu w Serwisie i powiadomienia o tym fakcie osób korzystających z Serwisu, chyba, że osoba korzystająca z Serwisu wypowie zawartą z Operatorem umowę w terminie 14 dni od powiadomienia o zmianach.


W przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie, których skutkiem jest wprowadzenie lub podwyższenie opłat dla konsumenta, konsument ma prawo, w terminie 14 dni od uzyskania informacji o zmianie, odstąpić od umowy zawartej na podstawie Regulaminu.


W sprawach nieuregulowanych Regulaminem znajdą zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o Prawach Konsumenta.


Niniejszy regulamin wchodzi w życie od dnia 24.06.2019
Czy spodobała Ci się ta strona ?

Ocena: 2.5/5 (głosów 24)