dla wykonawców

Szczegóły zlecenia

Sprawdź szczegółowe informacje wybranego zlecenia i zgłoś swoją ofertę.

Prestashop - pilna atualizacja do wersji 1.7.8. oraz inne prace

Numer zlecenia: 42743
Dodano: 9 maja 2023
Status: nieaktywne

Zlecę prace w dwóch etapach:

Termin wykonania do 10.05.2023

Aktualizacja silnika Prestashop 1.7.8 istniejącego sklepu

Dodanie polityki RODO

Termin wykonania ASAP – proszę podać do kiedy będą trwać prace

 

2.           Dostosowanie szablonu do nowej wersji

3.           Eksport klientów i adresów do Excela

4.           Stworzenie systemu rejestracji i logowania

5.           Poprawki w podstronach informacyjnych

6.           Oraz inne drobne poprawki, które wyjdą w czasie wykonywania prac.

Poniżej wytyczne potrzebne do spełnienia w przetargu organizowanym przez Klienta:

7.           Odsprzedaż Sprzętu, o której mowa w § 1 ust. 2 Umowy oraz co do którego Sprzedający na zasadach określonych w ust. 7 pkt. a) i b) złożył Kupującemu akceptację Oferty, Kupujący zobowiązany jest realizować każdorazowo z dochowaniem następujących zasad:

a.           W terminie 5 Dni Roboczych, licząc od dnia złożenia akceptacji Oferty dla danego Sprzętu określonego w Zamówieniu, Kupujący zobowiązany jest do złożenia oferty odsprzedaży Sprzętu, zwanej dalej „Ofertą Odsprzedaży” na adres poczty elektronicznej Pracownika wskazanego w danym Zawiadomieniu oraz do jej przesłania do wiadomości na adres poczty elektronicznej: ………………………………………….

b.           Każda Oferta Odsprzedaży, o której mowa w pkt. a) powyżej, może dotyczyć tylko jednego Pracownika i musi zawierać dla każdego Sprzętu co najmniej: jego opis (markę, model, numer seryjny, podstawowe parametry), ostateczną cenę netto i brutto jego odsprzedaży, termin ważności oferty (związania ofertą), warunki płatności, warunki dostawy oraz odsyłacz (link) do strony sprzedażowego portalu internetowego Kupującego, zwanego dalej „Portalem”, na której Pracownik w drodze wyłączności (odsyłacz do strony przesłany będzie wyłącznie wskazanemu w Zawiadomieniu Pracownikowi i dotyczyć będzie wyłącznie Sprzętu dla wskazanego Pracownika) będzie uprawniony do skorzystania z tej Oferty Odsprzedaży przez okres 5 Dni Roboczych, licząc od dnia jej otrzymania.

c.            W przypadku, gdy wskazany w Zawiadomieniu Pracownik nie skorzysta z danej Oferty Odsprzedaży w terminie określonym w pkt b) powyżej lub Sprzedający w Zawiadomieniu nie wskazał Pracownika dla danego Sprzętu, Kupujący w następnym Dniu Roboczym przez okres kolejnych 10 Dni Roboczych zobowiązany jest udostępnić na Portalu tę Ofertę Odsprzedaży danego Sprzętu na niezmienionych warunkach, na wyłączność wszystkim Pracownikom Sprzedającego. Kupujący w takim przypadku zobowiązany jest do odsprzedaży Sprzętu, będącego przedmiotem danej Oferty Odsprzedaży Pracownikowi, który jako pierwszy z niej skorzystał, z zastrzeżeniem pkt. k) poniżej.

d.           Jeżeli w okresie wskazanym w pkt. c) powyżej, żaden Pracownik z nie skorzystał z danej Oferty Odsprzedaży, uznaje się, iż Sprzedający zwolnił Kupującego z zobowiązania odsprzedaży Pracownikom Sprzętu będącego przedmiotem tej Oferty Odsprzedaży.

e.           Każdorazowo skorzystanie przez Pracownika z danej Oferty Odsprzedaży realizowane będzie na Portalu poprzez dedykowany do tego celu przycisk (np. „kupuję”, „mój zakup” itp.) po uprzednim dokonaniu przez Pracownika uwierzytelnienia na Portalu za pomocą wprowadzonego przy rejestracji przez danego Pracownika unikatowego loginu i hasła. Pierwsze skorzystanie przez danego Pracownika z zakupu Sprzętu na Portalu poprzedzone musi być rejestracją tego Pracownika na Portalu, gdzie zobowiązany zostanie on do zapoznania się i akceptacji obowiązującego regulaminu odsprzedaży (brak akceptacji regulaminu uniemożliwia zrealizowanie danego zakupu). Uwierzytelnienie podczas rejestracji danego Pracownika odbywać się będzie na podstawie danych otrzymanych od Sprzedającego, zawierających unikatowy identyfikator pracownika (numer pracowniczy).

f.            Po skorzystaniu przez Pracownika z danej Oferty Odsprzedaży, poprzez naciśnięcie na Portalu dedykowanego przycisku, o którym mowa w pkt. e) powyżej, Portal musi umożliwić temu Pracownikowi wprowadzenie danych dotyczących zakupu, a w szczególności: imię i nazwisko Pracownika, adres Pracownika, adres i sposób dostawy, warunki płatności itd., a następnie umożliwić ostateczne potwierdzenie dokonania zakupu poprzez dedykowany do tego celu przycisk (np. „zatwierdzam zakup”).

g.           Po potwierdzeniu zakupu przez Pracownika zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt f) powyżej, Kupujący następnego Dnia Roboczego zobowiązany jest do przesłania na adres poczty elektronicznej danego Pracownika potwierdzenie zakupu zawierające co najmniej opis Sprzętu, cenę netto i brutto jego zakupu, warunki płatności, adres i warunki dostawy.

h.           Portal musi być dostępny poprzez Internet nieprzerwanie 24 godziny na dobę/7 dni w tygodniu/365 dni w roku, a w przypadku jego niedostępności, okres obowiązywania dla wystawionych Ofert Odsprzedaży, zgodnie z postanowieniami pkt. b) i c) powyżej, zostaje wydłużony o czas tej niedostępności Portalu.

i.             Interfejs Portalu musi gwarantować kompatybilność z przeglądarką internetową Microsoft Edge lub Chrome.

j.             Kupujący zobowiązuje się do realizacji odsprzedaży Sprzętu Pracownikom zgodnie z niniejszą Umową i regulaminem odsprzedaży.

k.            Sprzedający ma prawo do stałego lub okresowego ustanawiania i zmian limitu ilości i asortymentu odsprzedawanego Sprzętu określonym i/lub wszystkim Pracownikom według uznania Sprzedającego.

l.             Portal oraz realizacja odsprzedaży Sprzętu spełniać muszą wszelkie wymogi przepisów prawa obowiązujące na terenie Polski,


Wymagany termin:
W ciągu najbliższych 30 dni
Rozpoczęcie od:
15.05.2023 - pozostało 338 dni
Lokalizacja:

Warszawa, Mazowieckie

Jesteś zainteresowany tym zleceniem?
Przedstaw swoją ofertę
SKONTAKTUJ SIĘ
Bądź pierwszym, który przedstawi ofertę. Oferty złożone jako pierwsze zwiększają szanse wyboru twojej oferty.

To zlecenie zostało już zakończone

Czy spodobała Ci się ta strona ?

Ocena: 5/5 (głosów 1)